Obowiązek informacyjny – umowa, reprezentacja

Obowiązek informacyjny – skierowany do osób fizycznych reprezentujących podmioty, z którymi Administrator zawiera umowy

Działając na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, Administrator przedstawia obowiązek informacyjny względem osób reprezentujących podmiot, z którym zawiera umowę, jego pełnomocników, itp., a także pracowników, którzy są osobami kontaktowymi.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą: w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432187976.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe:
  1. osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
  2. osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytej realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.
 4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu jej rozwiązania. Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
  archiwach.
 6. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.
 7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
 9. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.